Strefa szkół rolniczych

Zapraszamy do odwiedzenia strefy nr 52 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, to placówki, których zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich oraz podnoszenie poziomu jakości kształcenia. Zmniejszenie dysproporcji między wsią a miastem w upowszechnianiu nowoczesnej edukacji na obszarach wiejskich, wymaga opracowania oraz wdrażania programów skierowanych do dzieci
i młodzieży zamieszkujących te tereny oraz promocji szkół w tym zakresie.

Promocja szkół i placówek na obszarach wiejskich ma na celu podniesienie jakości oferowanych usług oraz ich dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu, w celu promowania oferty edukacyjnej szkół rolniczych, a także zwrócenia uwagi społeczeństwa na dostępność oraz możliwości kształcenia w tych jednostkach, szkoły MRiRW na swoich stoiskach zaprezentują aktualną ofertę edukacyjną, jak również elementy związane z promocją m.in. polskiej wsi i obszarów wiejskich oraz produktów tradycyjnych i regionalnych.